ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨਿ ਪੋਥੀਆ ॥ 
ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭਿ ਕੂੜੁ ਗਾਲੀੑ ਹੋਛੀਆ ॥੧॥ 
ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਅਪਾਰੁ ਭਗਤਾ ਮਨਿ ਵਸੈ ॥ 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਮੋਹੁ ਦੁਖੁ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਨਸੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਮੋਹਿ ਬਾਦਿ ਅਹੰਕਾਰਿ ਸਰਪਰ ਰੁੰਨਿਆ ॥ 
ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਇਨਿੑ ਮੂਲਿ ਨਾਮ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ॥੨॥ 
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰਿ ਬੰਧਨਿ ਬੰਧਿਆ ॥ 
ਨਰਕਿ ਸੁਰਗਿ ਅਵਤਾਰ ਮਾਇਆ ਧੰਧਿਆ ॥੩॥ 
ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਿ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਿਆ ॥ 
ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁਖੁ ਨਾਹਿ ਸਰਪਰ ਹਾਰਿਆ ॥੪॥ 
ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ ਅਨੇਕ ਮਰਿ ਮਰਿ ਜਨਮਤੇ ॥ 
ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਸਭੁ ਵਾਦਿ ਜੋਨੀ ਭਰਮਤੇ ॥੫॥ 
ਜਿਨੑ ਕਉ ਭਏ ਦਇਆਲ ਤਿਨੑ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਭਇਆ ॥ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਿਨੀੑ ਜਨੀ ਜਪਿ ਲਇਆ ॥੬॥ 
ਖੋਜਹਿ ਕੋਟਿ ਅਸੰਖ ਬਹੁਤੁ ਅਨੰਤ ਕੇ ॥ 
ਜਿਸੁ ਬੁਝਾਏ ਆਪਿ ਨੇੜਾ ਤਿਸੁ ਹੇ ॥੭॥ 
ਵਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ॥ 
ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਏਹੁ ॥੮॥੨॥੫॥੧੬॥
      
(ਅੰਗ ੭੬੧)

[ਵਿਆਖਿਆ]
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
 ਹੇ ਭਾਈ॥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 
ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ 
(ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ) ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਹਰੇਕ ਕਲੇਸ਼ 
ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਹੇ ਭਾਈ॥ ਜੇਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ 
ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਆਦਿਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ (ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਛੱਡ ਕੇ 
ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆਦਿਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼) ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸੁਣਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਥੋਥੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 
ਝੂਠਾ ਪਰਚਾਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਹੇ ਭਾਈ॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਭੀ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ 
ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੇ ॥ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ। 
ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਰਥ ਵਿਚ। ਅਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ॥੨॥ 
ਹੇ ਭਾਈ॥ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ) ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦਾ 
ਖ਼ਿਆਲ ਮਨ ਵਿਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਬੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ॥ 
ਨਿਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਝੰਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਭੋਗਦੇ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ॥੩॥ ਹੇ ਭਾਈ ॥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਨਾ 
ਕਰ ਕੇ ਅਸੀ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 
ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ॥ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਜੇ ਰਹਿਣ 
ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ (ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ) ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ॥੪॥
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ (ਮੁੜ ਮੁੜ) ਜੰਮਦੇ 
ਹਨ ਮਰਦੇ ਹਨ ॥ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਸਹੇੜ ਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਨਮ 
ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ॥ (ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ) ਸੂਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਸਾਰਾ ਹੀ ਉੱਦਮ ਵਿਅਰਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦੇ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ॥੫॥ ਹੇ ਭਾਈ॥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆਵਾਨ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਕ 
ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ॥੬॥ ਹੇ ਭਾਈ॥ 
ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਅਣਗਿਣਤ। ਬੇਅੰਤ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਭਾਲ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ। 
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ॥੭॥ ਹੇ ਨਾਨਕ॥ 
(ਪ੍ਰਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਤੇ ਆਖ) ਹੇ ਦਾਤਾਰ॥ 
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਂਘ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ ॥ 
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ ॥ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾਹ ਭੁਲਾਵਾਂ ॥੮॥੨॥੫॥੧੬॥
(ਅੰਗ ੭੬੧)
੧੬ ਜਨਵਰੀ ੨੦੧੯
सूही महला ५ ॥
 
सिम्रिति बेद पुराण पुकारनि पोथीआ ॥ 
नाम बिना सभि कूड़ु गालह्ही होछीआ ॥१॥ 
नामु निधानु अपारु भगता मनि वसै ॥ 
जनम मरण मोहु दुखु साधू संगि नसै ॥१॥ रहाउ ॥ 
मोहि बादि अहंकारि सरपर रुंनिआ ॥ 
सुखु न पाइनह्हि मूलि नाम विछुंनिआ ॥२॥ 
मेरी मेरी धारि बंधनि बंधिआ ॥ 
नरकि सुरगि अवतार माइआ धंधिआ ॥३॥ 
सोधत सोधत सोधि ततु बीचारिआ ॥ 
नाम बिना सुखु नाहि सरपर हारिआ ॥४॥ 
आवहि जाहि अनेक मरि मरि जनमते ॥ 
बिनु बूझे सभु वादि जोनी भरमते ॥५॥ 
जिनह्ह कउ भए दइआल तिनह्ह साधू संगु भइआ ॥ 
अमृतु हरि का नामु तिन्ही जनी जपि लइआ ॥६॥
खोजहि कोटि असंख बहुतु अनंत के ॥ 
जिसु बुझाए आपि नेड़ा तिसु हे ॥७॥ 
विसरु नाही दातार आपणा नामु देहु ॥ 
गुण गावा दिनु राति नानक चाउ एहु ॥८॥२॥५॥१६॥
                                 
(अंग ७६१)

[विआखिआ]
सूही महला ५ ॥
 हे भाई॥ परमातमा दे नाम दा बेअँत ख़ज़ाना (परमातमा दे) 
भगतां दे हिरदे विच वस्सदा है ॥ गुरू दी सँगति विच 
(नाम जपिआं) जनम मरन दे दुख्ख अते मोह आदिक हरेक कलेश 
दूर हो जांदा है ॥१॥रहाउ॥ हे भाई॥ जेहड़े मनुख्ख वेद पुराण 
सिँम्रितीआं आदिक धरम-पुसतकां पढ़ के (नाम नूँ लांभे छड्ड के 
करम कांड आदिक दा उपदेश) उच्ची उच्ची सुणांदे हन । 
उह मनुख्ख थोथीआं गल्लां करदे हन ॥ परमातमा दे नाम तों बिना 
झूठा परचार ही इह सारे लोक करदे हन ॥१॥ हे भाई॥ 
प्रभू दे नाम तों विछुड़े होए मनुख्ख कदे भी आतमक आनँद 
नहीं माणदे ॥ उह मनुख्ख माइआ दे मोह विच। 
शासत्रारथ विच। अहँकार विच फस के ज़रूर दुखी हुँदे हन ॥२॥ 
हे भाई॥ (परमातमा दे नाम तों खुँझ के) माइआ दी ममता दा 
ख़िआल मन विच टिका के मोह दे बँधन विच बझ्झे रहिँदे हन ॥ 
निरी माइआ दे झँबेलिआं दे कारन उह लोक दुख्ख सुख भोगदे 
रहिँदे हन ॥३॥ हे भाई ॥ चँगी तर्हां पड़ताल कर के निरना 
कर के असी इस असलीअत उते पहुँचे हां कि परमातमा दे नाम 
तों बिना आतमक आनँद नहीं मिल सकदा ॥ नाम तों वांजे रहिण 
वाले ज़रूर (मनुख्खा जनम दी बाज़ी) हार के जांदे हन ॥४॥
(परमातमा दे नाम तों खुँझ के) अनेकां प्राणी (मुड़ मुड़) जँमदे 
हन मरदे हन ॥ आतमक मौत सहेड़ सहेड़ के मुड़ मुड़ जनम 
लैंदे रहिँदे हन ॥ (आतमक जीवन दी) सूझ तों बिना उहनां दा 
सारा ही उद्दम विअरथ रहिँदा है। उह अनेकां जूनां विच भटकदे 
रहिँदे हन ॥५॥ हे भाई॥ जिन्हां मनुख्खां उते परमातमा दइआवान 
हुँदा है उहनां नूँ गुरू दी सँगति प्रापत हुँदी है। उह मनुख्ख आतमक 
जीवन देण वाला हरि-नाम जपदे रहिँदे हन ॥६॥ हे भाई॥ 
क्रोड़ां अणगिणत। बेअँत। अनेकां ही प्राणी (परमातमा दी) भाल 
करदे हन। पर परमातमा आप जिस मनुख्ख नूँ सूझ बख़शदा है। 
उस मनुख्ख नूँ प्रभू दी नेड़ता मिल जांदी है ॥७॥ हे नानक॥ 
(प्रभू-चरनां विच अरदास कर। ते आख) हे दातार॥ 
मेरे अँदर इह तांघ है कि मैं दिन रात तेरे गुण गांदा रहां ॥ 
मैनूँ आपणा नाम बख़श ॥ मैं तैनूँ कदे नाह भुलावां ॥८॥२॥५॥१६॥
 
(अँग ७६१)
१६ जनवरी २०१९
sühï mhLa 5 .
simɹiŧi byɗ puraņ pukarni poȶïÄ . 
nam bina sßi küŗu gaLïĦ hoċïÄ .1.
namu niđanu Ȧparu ßgŧa mni vsÿ . 
jnm mrņ mohu ɗuķu sađü sɳgi nsÿ .1. rhaŮ .
mohi baɗi Ȧhɳkari srpr ruɳniÄ . 
suķu n paĖniĦ müLi nam viċuɳniÄ .2.
myrï myrï đari bɳđni bɳđiÄ . 
nrki surgi Ȧvŧar maĖÄ đɳđiÄ .3.
sođŧ sođŧ sođi ŧŧu bïcariÄ . 
nam bina suķu nahi srpr hariÄ .4.
Ävhi jahi Ȧnyk mri mri jnmŧy . 
binu büʝy sßu vaɗi jonï ßrmŧy .5.
jinĦ kŮ ßÆ ɗĖÄL ŧinĦ sađü sɳgu ßĖÄ . 
Ȧɳmɹiŧu hri ka namu ŧinïĦ jnï jpi LĖÄ .6.
ķojhi koti Ȧsɳķ bhuŧu Ȧnɳŧ ky . 
jisu buʝaÆ Äpi nyŗa ŧisu hy .7.
visru nahï ɗaŧar Äpņa namu ɗyhu . 
guņ gava ɗinu raŧi nank caŮ Æhu .8.2.5.16. 
     
(Ȧɳg 761)

[viÄķiÄ]
sühï mhLa 5 .
       
 hy ßaË. prmaŧma ɗy nam ɗa byȦɳŧ ķzana (prmaŧma ɗy) 
ßgŧaɲ ɗy hirɗy vic vƻsɗa hÿ . gurü ɗï sɳgŧi vic (nam jpiÄɲ) 
jnm mrn ɗy ɗuƻķ Ȧŧy moh Äɗik hryk kLyƨ ɗür ho jaɲɗa hÿ .1.rhaŮ.
hy ßaË. jyhŗy mnuƻķ vyɗ puraņ siɳmɹiŧïÄɲ Äɗik đrm-pusŧkaɲ pŗɥ ky
(nam nüɳ Laɲßy ċƻd ky krm kaɲd Äɗik ɗa Ůpɗyƨ) Ůƻcï Ůƻcï 
suņaɲɗy hn, Ůh mnuƻķ ȶoȶïÄɲ gƻLaɲ krɗy hn .prmaŧma ɗy nam ŧoɲ 
bina ʝüţa prcar hï Ėh sary Lok krɗy hn .1. hy ßaË. pɹßü ɗy nam ŧoɲ 
viċuŗy hoÆ mnuƻķ kɗy ßï Äŧmk Änɳɗ nhïɲ maņɗy . Ůh mnuƻķ 
maĖÄ ɗy moh vic, ƨasŧɹarȶ vic, Ȧhɳkar vic fs ky zrür ɗuķï huɳɗy hn .2. 
hy ßaË. (prmaŧma ɗy nam ŧoɲ ķuɳʝ ky) maĖÄ ɗï mmŧa ɗa ķiÄL mn vic 
tika ky moh ɗy bɳđn vic bƻʝy rhiɳɗy hn .nirï maĖÄ ɗy ʝɳbyLiÄɲ ɗy karn 
Ůh Lok ɗuƻķ suķ ßogɗy rhiɳɗy hn .3. hy ßaË. cɳgï ŧrɥaɲ pŗŧaL kr ky 
nirna kr ky Ȧsï Ės ȦsLïȦŧ Ůŧy phuɳcy haɲ ki prmaŧma ɗy nam ŧoɲ bina
Äŧmk Änɳɗ nhïɲ miL skɗa . nam ŧoɲ vaɲjy rhiņ vaLy zrür (mnuƻķa jnm 
ɗï bazï) har ky jaɲɗy hn .4. (prmaŧma ɗy nam ŧoɲ ķuɳʝ ky) Ȧnykaɲ 
pɹaņï (muŗ muŗ) jɳmɗy hn mrɗy hn . Äŧmk möŧ shyŗ shyŗ ky muŗ muŗ 
jnm Lÿɲɗy rhiɳɗy hn . (Äŧmk jïvn ɗï) süʝ ŧoɲ bina Ůhnaɲ ɗa sara hï 
Ůƻɗm viȦrȶ rhiɳɗa hÿ, Ůh Ȧnykaɲ jünaɲ vic ßtkɗy rhiɳɗy hn .5. 
hy ßaË. jinɥaɲ mnuƻķaɲ Ůŧy prmaŧma ɗĖÄvan huɳɗa hÿ Ůhnaɲ nüɳ 
gurü ɗï sɳgŧi pɹapŧ huɳɗï hÿ, Ůh mnuƻķ Äŧmk jïvn ɗyņ vaLa hri-nam 
jpɗy rhiɳɗy hn .6. hy ßaË. kɹoŗaɲ Ȧņgiņŧ, byȦɳŧ, Ȧnykaɲ hï pɹaņï 
(prmaŧma ɗï) ßaL krɗy hn, pr prmaŧma Äp jis mnuƻķ nüɳ süʝ bਖ਼ƨɗa hÿ,
Ůs mnuƻķ nüɳ pɹßü ɗï nyŗŧa miL jaɲɗï hÿ .7. hy nank. (pɹßü-crnaɲ 
vic Ȧrɗas kr, ŧy Äķ) hy ɗaŧar. myry Ȧɳɗr Ėh ŧaɲġ hÿ ki mÿɲ ɗin raŧ 
ŧyry guņ gaɲɗa rhaɲ . mÿnüɳ Äpņa nam bķƨ . 
mÿɲ ŧÿnüɳ kɗy nah ßuLavaɲ .8.2.5.16.
(Ȧɳg 761)
16 jnvrï 2019
Soohee, Fifth Mehl:
The Simritees, the Vedas, the Puraanas and the other holy scriptures 
proclaim that without the Naam, everything is false and worthless. ||1||
The infinite treasure of the Naam abides within the minds of the devotees.
Birth and death, attachment and suffering, are erased in the Saadh Sangat, 
the Company of the Holy. ||1||Pause|| Those who indulge in attachment,
conflict and egotism shall surely weep and cry. Those who are separated 
from the Naam shall never find any peace. ||2|| Crying out, Mine! Mine!, 
he is bound in bondage. Entangled in Maya, he is reincarnated in heaven 
and hell. ||3|| Searching, searching, searching, I have come to understand 
the essence of reality. Without the Naam, there is no peace at all,
and the mortal will surely fail. ||4|| Many come and go; they die, and die again, 
and are reincarnated. Without understanding, they are totally useless,
and they wander in reincarnation. ||5|| They alone join the Saadh Sangat, 
unto whom the Lord becomes Merciful. They chant and meditate on the 
Ambrosial Name of the Lord. ||6|| Uncounted millions, so many they are 
endless, search for Him. But only that one, who understands his own self,
sees God near at hand. ||7|| Never forget me, O Great Giver - please bless 
me with Your Naam. To sing Your Glorious Praises day and night - O Nanak,
this is my heart-felt desire. ||8||2||5||16||
     
(Part 761)
16 January 2019

ਨੋਟ : ਇਹ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇ੍ਹਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋੲੀ ਰਿਸ਼੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥
© ੨੦੦੦-2013 ਓਪਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ । ਕੁਝ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ॥
ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗ੍ਗਰੀ ਆਮ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ-ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ-ਗੈਰ ਵਿਉਤਪਨ੍ਨ ੩.੦ ਬੇ ਤਬਦੀਲ ਆਗਿਆ ਪਤ੍ਤਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ॥