ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧਿ ਗਾਇਣ ॥
ਸਾਂਤਿ ਸਹਜੁ ਰਹਸੁ ਮਨਿ ਉਪਜਿਓ ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਪਲਾਇਣ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਮਾਗਹਿ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵਹਿ ਸੇਵਿ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਣ ਰਸਾਇਣ ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਹੂ ਤੇ ਛੂਟਹਿ ਭਵਜਲੁ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਣ ॥ ੧ ॥
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਿਓ ਦਾਸ ਗੋਵਿੰਦ ਪਰਾਇਣ ॥
ਅਬਿਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹਹਿ ਜੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਿਮਰਿ ਨਾਰਾਇਣ ॥ ੨ ॥ ੫ ॥ ੧੦ ॥ 
      
(ਅੰਗ ੭੧੩)

[ਵਿਆਖਿਆ]
ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
 
ਹੇ ਭਾਈ! (ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ) ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਗੋਪਾਲ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਜੀਭ ਨਾਲ ਗਾਂਵਿਆਂ 
ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 
ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।੧।ਰਹਾਉ। ਹੇ ਭਾਈ!
ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵ ਕੇ (ਮਨੁੱਖ) ਜੋ ਕੁਝ 
(ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਮੰਗਦੇ ਹਨ,ਉਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 
(ਨਿਰਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ)
ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 
ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।੧। ਹੇ ਭਾਈ!
ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 
ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਹੇ ਭਾਈ!) ਜੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਾਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖ ਲੋੜਦਾ ਹੈਂ,
ਤਾਂ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ।੨।੫।੧੦।
(ਅੰਗ ੭੧੩)
੨੬ ਮਾਰ੍ਚ ੨੦੧੯
टोडी महला ५ ॥
रसना गुण गोपाल निधि गाइण ॥
सांति सहजु रहसु मनि उपजिओ सगले दूख पलाइण ॥१॥ रहाउ ॥
जो मागहि सोई सोई पावहि सेवि हरि के चरण रसाइण ॥
जनम मरण दुहहू ते छूटहि भवजलु जगतु तराइण ॥१॥
खोजत खोजत ततु बीचारिओ दास गोविंद पराइण ॥
अबिनासी खेम चाहहि जे नानक सदा सिमरि नाराइण ॥२॥५॥१०॥
(अंग ७१३)

[विआखिआ]
टोडी महला ५ ॥
हे भाई! (सारे सुखां दे) ख़ज़ाने गोपाल-प्रभू दे गुण 
जीभ नाल गांविआं मन विच शांती पैदा हो जांदी है,
आतमक अडोलता पैदा हुँदी है, सुख पैदा हुँदा है, 
सारे दुख्ख दूर हो जांदे हन ।१।रहाउ। हे भाई!
प्रभू सारे रसां दा घर है उस दे चरन सेव के (मनुख्ख) 
जो कुझ (उस दे दर तों) मँगदे हन,
उही कुझ प्रापत कर लैंदे हन, 
(निरा इही नहीं, प्रभू दी सेवा-भगती करन वाले मनुख्ख)
जनम अते मौत दोहां तों बच जांदे हन, 
सँसार-समुँदर तों पार लँघ जांदे हन ।१। हे भाई!
खोज करदिआं करदिआं प्रभू दे दास असलीअत विचार लैंदे हन, 
अते प्रभू दे ही आसरे रहिँदे हन ।
हे नानक! (आख—हे भाई!) 
जे तूँ कदे नाह मुक्कण वाला सुख लोड़दा हैं,
तां सदा परमातमा दा सिमरन करिआ कर ।२।५।१०।                  
 
(अंग ७१३)
२६ मार्च २०१९
todï mhLa 5 .
rsna guņ gopaL niđi gaĖņ .
saɲŧi shju rhsu mni ŮpjiȮ sgLy ɗüķ pLaĖņ . 1 . rhaŮ .
jo maghi soË soË pavhi syvi hri ky crņ rsaĖņ .
jnm mrņ ɗuhhü ŧy ċüthi ßvjLu jgŧu ŧraĖņ . 1 .
ķojŧ ķojŧ ŧŧu bïcariȮ ɗas goviɳɗ praĖņ .
Ȧbinasï ķym cahhi jy nank sɗa simri naraĖņ . 2 . 5 . 10 .
     
(Ȧɳg 713)

[viÄķiÄ]
todï mhLa 5 .
       
hy ßaË! (sary suķaɲ ɗy) ķzany gopaL-pɹßü ɗy guņ 
jïß naL gaɲviÄɲ mn vic ƨaɲŧï pÿɗa ho jaɲɗï hÿ,
Äŧmk ȦdoLŧa pÿɗa huɳɗï hÿ, suķ pÿɗa huɳɗa hÿ, 
sary ɗuƻķ ɗür ho jaɲɗy hn ,1,rhaŮ, hy ßaË!
pɹßü sary rsaɲ ɗa ġr hÿ Ůs ɗy crn syv ky 
(mnuƻķ) jo kuʝ (Ůs ɗy ɗr ŧoɲ) mɳgɗy hn,
Ůhï kuʝ pɹapŧ kr Lÿɲɗy hn, (nira Ėhï nhïɲ, 
pɹßü ɗï syva-ßgŧï krn vaLy mnuƻķ)
jnm Ȧŧy möŧ ɗohaɲ ŧoɲ bc jaɲɗy hn, 
sɳsar-smuɳɗr ŧoɲ par Lɳġ jaɲɗy hn ,1, 
hy ßaË! ķoj krɗiÄɲ krɗiÄɲ pɹßü ɗy ɗas ȦsLïȦŧ 
vicar Lÿɲɗy hn, Ȧŧy pɹßü ɗy hï Äsry rhiɳɗy hn ,
hy nank! (Äķ—hy ßaË!) jy ŧüɳ kɗy 
nah muƻkņ vaLa suķ Loŗɗa hÿɲ,
ŧaɲ sɗa prmaŧma ɗa simrn kriÄ kr ,2,5,10,
     
(Ȧɳg 713)
26 marɔ 2019
TODEE, FIFTH MEHL:
My tongue sings the Praises of the Lord of the world,
the ocean of virtue.
Peace, tranquility, poise and delight well up in my mind,
and all sorrows run away. || 1 || Pause ||
Whatever I ask for, I receive;
I serve at the Lord's feet, the source of nectar.
I am released from the bondage of birth and death,
and so I cross over the terrifying world-ocean. || 1 ||
Searching and seeking,
I have come to understand the essence of reality;
the slave of the Lord of the Universe is dedicated to Him.
If you desire eternal bliss,
O Nanak, ever remember the Lord in meditation. || 2 || 5 || 10 || 
     
(Part 713)
26 March 2019

ਨੋਟ : ਇਹ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇ੍ਹਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋੲੀ ਰਿਸ਼੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥
© ੨੦੦੦-2013 ਓਪਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ । ਕੁਝ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ॥
ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗ੍ਗਰੀ ਆਮ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ-ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ-ਗੈਰ ਵਿਉਤਪਨ੍ਨ ੩.੦ ਬੇ ਤਬਦੀਲ ਆਗਿਆ ਪਤ੍ਤਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ॥