ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੪ ਪੰਚਪਦਾ ॥
ਅਚਰੁ ਚਰੈ ਤਾ ਸਿਧਿ ਹੋਈ ਸਿਧੀ ਤੇ ਬੁਧਿ ਪਾਈ ॥
ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਰ ਲਾਗੇ ਤਨ ਭੀਤਰਿ ਤਾ ਭ੍ਰਮੁ ਕਾਟਿਆ ਜਾਈ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਗੋਬਿਦ ਅਪੁਨੇ ਜਨ ਕਉ ਦੇਹਿ ਵਡਿਆਈ ॥
ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਹੁ ਸਦਾ ਰਹਹੁ ਸਰਣਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸਭੁ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਮਨ ਮੂਰਖ ਚੇਤਿ ਅਜਾਣਾ ॥
ਹਰਿ ਜੀਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰੁ ਮੇਲਹੁ ਤਾ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਣਾ ॥੨॥
ਜਿਸ ਕੀ ਵਥੁ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣੈ ਜਿਸ ਨੋ ਦੇਇ ਸੁ ਪਾਏ ॥
ਵਸਤੁ ਅਨੂਪ ਅਤਿ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਅਲਖੁ ਲਖਾਏ ॥੩॥
ਜਿਨਿ ਇਹ ਚਾਖੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਮਿਠਿਆਈ ॥
ਰਤਨੁ ਲੁਕਾਇਆ ਲੂਕੈ ਨਾਹੀ ਜੇ ਕੋ ਰਖੈ ਲੁਕਾਈ ॥੪॥
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤੂ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ॥
ਜਿਸ ਨੋ ਦਾਤਿ ਕਰਹਿ ਸੋ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੫॥੯॥
      
(ਅੰਗ ੬੦੭)

[ਵਿਆਖਿਆ]
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੪ ਪੰਚਪਦਾ ॥
                                 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ! (ਮੈਨੂੰ) ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ (ਇਹ) ਇੱਜ਼ਤ ਬਖ਼ਸ਼ (ਕਿ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮਤਿ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ) ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਰਗਟ ਕਰ ਦੇਹ,
ਮੈਨੂੰ) ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ।ਰਹਾਉ। (ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਦੋਂ) 
ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਅਜਿੱਤ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
ਤਦੋਂ (ਜੀਵਨ-ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ) ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
(ਇਸ) ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ (ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ) ਅਕਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਕਿ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤੀਰ (ਇਸ ਦੇ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਿੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 
ਤਦੋਂ (ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ) ਭਟਕਣਾ (ਸਦਾ ਲਈ) ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।੧।
ਹੇ ਮੂਰਖ ਅੰਞਾਣ ਮਨ! ਇਹ ਜਗਤ (ਦਾ ਮੋਹ) ਜਨਮ ਮਰਨ (ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ) ਹੈ 
(ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) ਸਿਮਰਦਾ ਰਹੁ ।
ਹੇ ਹਰੀ! (ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ) ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।੨।
ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਨਾਮ-ਵਸਤੁ ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੀ (ਮਲਕੀਅਤ) ਹੈ,
 ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਇਹ ਵਸਤੁ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ),
ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਦਾਤਿ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
ਇਹ ਵਸਤ ਐਸੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
(ਕਿਸੇ ਚਤੁਰਾਈ-ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਇਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, 
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆਨ-ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੀ ਭੀ ਇਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ।
(ਜੇ) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ (ਮਿਲ ਪਏ, ਤਾਂ ਉਹੀ) ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।੩। 
ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ-ਵਸਤੁ ਚੱਖੀ ਹੈ (ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਦ) ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ,
(ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ) ਗੁੰਗੇ ਦੀ (ਖਾਧੀ) ਮਿਠਿਆਈ (ਦਾ ਸੁਆਦ) ਗੁੰਗਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । 
(ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ-ਰਤਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ)
ਜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ (ਇਸ ਰਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ) ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਲੁਕਾਇਆਂ ਇਹ ਰਤਨ ਲੁਕਦਾ ਨਹੀਂ 
(ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਰਤਨ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ) ।੪।
ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਨ-ਵਾਲਾ ਹੈਂ, 
ਤੂੰ ਸਭ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ ।
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ!) ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਦਾਤਿ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ ।
ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੀ ਐਸਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ (ਜੋ ਤੇਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ) ।੫।੯।
(ਅੰਗ ੬੦੭)
੧੮ ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੧੯
सोरठि महला ४ पँचपदा ॥
 
अचरु चरै ता सिधि होई सिधी ते बुधि पाई ॥
प्रेम के सर लागे तन भीतरि ता भ्रमु काटिआ जाई ॥१॥
मेरे गोबिद अपुने जन कउ देहि वडिआई ॥
गुरमति राम नामु परगासहु सदा रहहु सरणाई ॥ रहाउ ॥
इहु सँसारु सभु आवण जाणा मन मूरख चेति अजाणा ॥
हरि जीउ क्रिपा करहु गुरु मेलहु ता हरि नामि समाणा ॥२॥
जिस की वथु सोई प्रभु जाणै जिस नो देइ सु पाए ॥
वसतु अनूप अति अगम अगोचर गुरु पूरा अलखु लखाए ॥३॥
जिनि इह चाखी सोई जाणै गूँगे की मिठिआई ॥
रतनु लुकाइआ लूकै नाही जे को रखै लुकाई ॥४॥
सभु किछु तेरा तू अँतरजामी तू सभना का प्रभु सोई ॥
जिस नो दाति करहि सो पाए जन नानक अवरु न कोई ॥५॥९॥              
(अँग ६०७)

[विआखिआ]
सोरठि महला ४ पँचपदा ॥
हे मेरे गोबिँद! (मैनूँ) आपणे दास नूँ (इह) इज्ज़त बख़श (कि) गुरू दी 
मति दी राहीं (मेरे अँदर) आपणा नाम परगट कर देह,
मैनूँ) सदा आपणी शरन विच रख्ख ।रहाउ। (हे भाई! गुरू दी शरन पै के जदों) 
मनुख्ख इस अजित्त मन नूँ जित्त लैंदा है,
तदों (जीवन-सँग्राम विच इस नूँ) कामयाबी हो जांदी है, 
(इस) कामयाबी तों (मनुख्ख नूँ इह) अकल हासल हो जांदी है
कि) परमातमा दे पिआर दे तीर (इस दे) हिरदे विच विझ्झ जांदे हन, 
तदों (इस दे मन दी) भटकणा (सदा लई) कट्टी जांदी है ।१।
हे मूरख अँञाण मन! इह जगत (दा मोह) जनम मरन (दा कारन बणिआ रहिँदा) 
है (इस तों बचण लई परमातमा दा नाम) सिमरदा रहु ।
हे हरी! (मेरे उत्ते) मेहर कर, मैनूँ गुरू मिला, 
तदों ही तेरे नाम विच लीनता हो सकदी है ।२।
हे भाई! इह नाम-वसतु जिस (परमातमा) दी (मलकीअत) है, 
उही जाणदा है (कि इह वसतु किस नूँ देणी है),
जिस जीव नूँ प्रभू इह दाति देंदा है उही लै सकदा है ।
इह वसत ऐसी सुँदर है कि जगत विच इस वरगी होर कोई नहीं,
(किसे चतुराई-सिआणप दी राहीं) इस तक पहुँच नहीं हो सकदी, 
मनुख्ख दे गिआन-इँद्रिआं दी भी इस तक पहुँच नहीं ।
(जे) पूरा गुरू (मिल पए, तां उही) अद्रिशट प्रभू दा दीदार करा सकदा है ।३। 
हे भाई! जिस मनुख्ख ने इह नाम-वसतु चख्खी है (इस दा सुआद) उही जाणदा है,
(उह बिआन नहीं कर सकदा, जिवें) गुँगे दी (खाधी) मिठिआई (दा सुआद) गुँगा दस्स नहीं सकदा ।
 (हां जे किसे नूँ इह नाम-रतन हासल हो जावे, तां)
जे उह मनुख्ख (इस रतन नूँ आपणे अँदर) लुका के रख्खणा चाहे, 
तां लुकाइआं इह रतन लुकदा नहीं (उस दे आतमक जीवन तों रतन-प्रापती 
दे लछ्छण दिस्स पैंदे हन) ।४।
हे प्रभू! इह सारा जगत तेरा बणाइआ होइआ है, तूँ सभ जीवां दे दिल दी जाणन-वाला हैं, 
तूँ सभ दी सार लैण वाला मालक हैं ।
हे नानक! (आख—हे प्रभू!) उही मनुख्ख तेरा नाम हासल कर सकदा है 
जिस नूँ तूँ इह दाति बख़शदा हैं ।
होर कोई भी ऐसा जीव नहीं (जो तेरी बख़शश तों बिना तेरा नाम प्रापत कर सके) ।५।९।
 
(अँग ६०७)
१८ अप्रैल २०१९
sorţi mhLa 4 pɳcpɗa .
Ȧcru crÿ ŧa siđi hoË siđï ŧy buđi paË .
pɹym ky sr Lagy ŧn ßïŧri ŧa ßɹmu katiÄ jaË .1.
myry gobiɗ Ȧpuny jn kŪ ɗyhi vdiÄË .
gurmŧi ram namu prgashu sɗa rhhu srņaË . rhaŪ .
Ėhu sɳsaru sßu Ävņ jaņa mn mürķ cyŧi Ȧjaņa .
hri jïŪ kɹipa krhu guru myLhu ŧa hri nami smaņa .2.
jis kï vȶu soË pɹßu jaņÿ jis no ɗyĖ su paÆ .
vsŧu Ȧnüp Ȧŧi Ȧgm Ȧgocr guru püra ȦLķu LķaÆ .3.
jini Ėh caķï soË jaņÿ güɳgy kï miţiÄË .
rŧnu LukaĖÄ Lükÿ nahï jy ko rķÿ LukaË .4.
sßu kiċu ŧyra ŧü Ȧɳŧrjamï ŧü sßna ka pɹßu soË .
jis no ɗaŧi krhi so paÆ jn nank Ȧvru n koË .5.9.
     
(Ȧɳg 607)

[viÄķiÄ]
sorţi mhLa 4 pɳcpɗa .
       
hy myry gobiɳɗ! (mÿnüɳ) Äpņy ɗas nüɳ (Ėh) Ėƻzŧ bᴥķƨ (ki) 
gurü ɗï mŧi ɗï rahïɲ (myry Ȧɳɗr) Äpņa nam prgt kr ɗyh,
mÿnüɳ) sɗa Äpņï ƨrn vic rƻķ ,rhaŪ, (hy ßaË! gurü ɗï ƨrn pÿ ky jɗoɲ) 
mnuƻķ Ės Ȧjiƻŧ mn nüɳ jiƻŧ Lÿɲɗa hÿ,
ŧɗoɲ (jïvn-sɳgɹam vic Ės nüɳ) kamȳabï ho jaɲɗï hÿ, 
(Ės) kamȳabï ŧoɲ (mnuƻķ nüɳ Ėh) ȦkL hasL ho jaɲɗï hÿ
ki) prmaŧma ɗy piÄr ɗy ŧïr (Ės ɗy) hirɗy vic viƻʝ jaɲɗy hn, 
ŧɗoɲ (Ės ɗy mn ɗï) ßtkņa (sɗa LË) kƻtï jaɲɗï hÿ ,1,
hy mürķ ȦɳĴaņ mn! Ėh jgŧ (ɗa moh) jnm mrn (ɗa karn bņiÄ rhiɳɗa) 
hÿ (Ės ŧoɲ bcņ LË prmaŧma ɗa nam) simrɗa rhu ,
hy hrï! (myry Ūƻŧy) myhr kr, mÿnüɳ gurü miLa, 
ŧɗoɲ hï ŧyry nam vic Lïnŧa ho skɗï hÿ ,2,
hy ßaË! Ėh nam-vsŧu jis (prmaŧma) ɗï (mLkïȦŧ) hÿ, 
Ūhï jaņɗa hÿ (ki Ėh vsŧu kis nüɳ ɗyņï hÿ),
jis jïv nüɳ pɹßü Ėh ɗaŧi ɗyɲɗa hÿ Ūhï Lÿ skɗa hÿ , 
Ėh vsŧ Ǣsï suɳɗr hÿ ki jgŧ vic Ės vrgï hor koË nhïɲ,
(kisy cŧuraË-siÄņp ɗï rahïɲ) Ės ŧk phuɳc nhïɲ ho skɗï, 
mnuƻķ ɗy giÄn-ĖɳɗɹiÄɲ ɗï ßï Ės ŧk phuɳc nhïɲ ,
(jy) püra gurü (miL pÆ, ŧaɲ Ūhï) Ȧɗɹiƨt pɹßü ɗa ɗïɗar kra skɗa hÿ ,3, 
hy ßaË! jis mnuƻķ ny Ėh nam-vsŧu cƻķï hÿ (Ės ɗa suÄɗ) Ūhï jaņɗa hÿ,
(Ūh biÄn nhïɲ kr skɗa, jivyɲ) guɳgy ɗï (ķađï) miţiÄË 
(ɗa suÄɗ) guɳga ɗƻs nhïɲ skɗa , 
(haɲ jy kisy nüɳ Ėh nam-rŧn hasL ho javy, ŧaɲ)
jy Ūh mnuƻķ (Ės rŧn nüɳ Äpņy Ȧɳɗr) Luka ky rƻķņa cahy, 
ŧaɲ LukaĖÄɲ Ėh rŧn Lukɗa nhïɲ (Ūs ɗy Äŧmk jïvn ŧoɲ rŧn-pɹapŧï ɗy 
Lƻċņ ɗiƻs pÿɲɗy hn) ,4,
hy pɹßü! Ėh sara jgŧ ŧyra bņaĖÄ hoĖÄ hÿ, 
ŧüɳ sß jïvaɲ ɗy ɗiL ɗï jaņn-vaLa hÿɲ, ŧüɳ sß ɗï sar Lÿņ vaLa maLk hÿɲ ,
hy nank! (Äķ—hy pɹßü!) Ūhï mnuƻķ ŧyra nam hasL kr skɗa hÿ 
jis nüɳ ŧüɳ Ėh ɗaŧi bᴥķƨɗa hÿɲ ,
hor koË ßï Ǣsa jïv nhïɲ (jo ŧyrï bᴥķƨƨ ŧoɲ bina ŧyra nam pɹapŧ kr sky) ,5,9,
     
(Ȧɳg 607)
18 ȦpɹÿL 2019
SORAT'H, FOURTH MEHL, PANCH-PADAS:
If one eats the uneatable, then he becomes a Siddha,
a being of perfect spirituality;
through this perfection, he obtains wisdom.
When the arrow of the Lord's Love pierces his body,
then his doubt is eradicated. || 1 ||
O my Lord of the Universe,
please bless Your humble servant with glory.
Under Guru's Instructions,
enlighten me with the Lord's Name,
that I may dwell forever in Your Sanctuary. || Pause ||
This whole world is engrossed in coming and going;
O my foolish and ignorant mind, be mindful of the Lord.
O Dear Lord, please,
take pity upon me, and unite me with the Guru,
that I may merge in the Lord's Name. || 2 ||
Only one who has it knows God;
he alone has it, to whom God has given it
- so very beautiful, unapproachable and unfathomable.
Through the Perfect Guru, the unknowable is known. || 3 ||
Only one who tastes it knows it, like the mute,
who tastes the sweet candy, but cannot speak of it.
The jewel is concealed, but it is not concealed,
even though one may try to conceal it. || 4 ||
Everything is Yours, O Inner-knower, Searcher of hearts;
You are the Lord God of all. He alone receives the gift,
unto whom You give it;
O servant Nanak, there is no one else. || 5 || 9 ||
     
(Part 607)
18 April 2019

ਨੋਟ : ਇਹ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇ੍ਹਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋੲੀ ਰਿਸ਼੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥
© ੨੦੦੦-2013 ਓਪਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ । ਕੁਝ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ॥
ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗ੍ਗਰੀ ਆਮ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ-ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ-ਗੈਰ ਵਿਉਤਪਨ੍ਨ ੩.੦ ਬੇ ਤਬਦੀਲ ਆਗਿਆ ਪਤ੍ਤਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ॥ .