ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੧
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਸਲੋਕ ॥ ਦਰਸਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਚਿਤਵਉ ਅਨਦਿਨੁ ਨੀਤ ॥ ਖੋਲਿ ਕਪਟ ਗੁਰਿ ਮੇਲੀਆ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਮੀਤ ॥ ੧ ॥ ਛੰਤ ॥
ਸੁਣਿ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ ਇਕ ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀਆ ॥ ਤਿਸੁ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਹਉ ਫਿਰਉ ਖੋਜੰਤੀਆ ॥
ਤਿਸੁ ਦਸਿ ਪਿਆਰੇ ਸਿਰੁ ਧਰੀ ਉਤਾਰੇ ਇਕ ਭੋਰੀ ਦਰਸਨੁ ਦੀਜੈ ॥ ਨੈਨ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਿਅ ਰੰਗ ਰੰਗਾਰੇ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਭੀ ਨਾ ਧੀਰੀਜੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ਜਿਉ ਜਲ ਮੀਨਾ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਵੈ ਤਿਸੰਤੀਆ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਗਲੀ ਤਿਖਾ ਬੁਝੰਤੀਆ ॥ ੧ ॥
ਯਾਰ ਵੇ ਪ੍ਰਿਅ ਹਭੇ ਸਖੀਆ ਮੂ ਕਹੀ ਨ ਜੇਹੀਆ ॥ ਯਾਰ ਵੇ ਹਿਕ ਡੂੰ ਹਿਕ ਚਾੜੈ ਹਉ ਕਿਸੁ ਚਿਤੇਹੀਆ ॥
ਹਿਕ ਦੂੰ ਹਿਕਿ ਚਾੜੇ ਅਨਿਕ ਪਿਆਰੇ ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ ॥ ਤਿਨਾ ਦੇਖਿ ਮਨਿ ਚਾਉ ਉਠੰਦਾ ਹਉ ਕਦਿ ਪਾਈ ਗੁਣਤਾਸਾ ॥
ਜਿਨੀ ਮੈਡਾ ਲਾਲੁ ਰੀਝਾਇਆ ਹਉ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਮਨੁ ਡੇਂਹੀਆ ॥ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੁਣਿ ਬਿਨਉ ਸੁਹਾਗਣਿ ਮੂ ਦਸਿ ਡਿਖਾ ਪਿਰੁ ਕੇਹੀਆ ॥ ੨ ॥
ਯਾਰ ਵੇ ਪਿਰੁ ਆਪਣ ਭਾਣਾ ਕਿਛੁ ਨੀਸੀ ਛੰਦਾ ॥ ਯਾਰ ਵੇ ਤੈ ਰਾਵਿਆ ਲਾਲਨੁ ਮੂ ਦਸਿ ਦਸੰਦਾ ॥
ਲਾਲਨੁ ਤੈ ਪਾਇਆ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਜੈ ਧਨ ਭਾਗ ਮਥਾਣੇ ॥ ਬਾਂਹ ਪਕੜਿ ਠਾਕੁਰਿ ਹਉ ਘਿਧੀ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨ ਪਛਾਣੇ ॥
ਗੁਣ ਹਾਰੁ ਤੈ ਪਾਇਆ ਰੰਗੁ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ ਤਿਸੁ ਹਭੋ ਕਿਛੁ ਸੁਹੰਦਾ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੰਨਿ ਸੁਹਾਗਣਿ ਸਾਈ ਜਿਸੁ ਸੰਗਿ ਭਤਾਰੁ ਵਸੰਦਾ ॥ ੩ ॥
ਯਾਰ ਵੇ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸੁਖੇਦੀ ਸਾ ਮੈ ਪਾਈ ॥ ਵਰੁ ਲੋੜੀਦਾ ਆਇਆ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥ ਮਹਾ ਮੰਗਲੁ ਰਹਸੁ ਥੀਆ ਪਿਰੁ ਦਇਆਲੁ ਸਦ ਨਵ ਰੰਗੀਆ ॥
ਵਡ ਭਾਗਿ ਪਾਇਆ ਗੁਰਿ ਮਿਲਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਸਤਸੰਗੀਆ ॥ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਅ ਅੰਕਿ ਅੰਕੁ ਮਿਲਾਈ ॥
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਸੁਖ ਸੁਖੇਦੀ ਸਾ ਮੈ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਪਾਈ॥੪॥੧॥                        
      
(ਅੰਗ ੭੦੩)

[ਵਿਆਖਿਆ]
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੧
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
                                 
ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਹੀ, (ਉਸ ਦਾ ਦਰਸਨ ਹੀ) ਚਿਤਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ।
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ) ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੇਰੇ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਛੌੜ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।੧। ਛੰਤ!
ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਮਿੱਤਰ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ! ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ) ਇਕ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ! ਮੈਂ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ ।
(ਹੇ ਮਿੱਤਰ!) ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾ, ਮੈਂ (ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ) ਸਿਰ ਲਾਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੀ (ਤੇ ਆਖਾਂਗੀ—ਹੇ ਪਿਆਰੇ!)
ਰਤਾ ਭਰ ਸਮੇ ਲਈ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸਨ ਦੇਹ (ਹੇ ਗੁਰੂ!) ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, (ਉਸ ਦੇ ਦਰਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ)
ਰਤਾ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਲਈ ਭੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੱਛੀ (ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ),
ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹੇ ਨੂੰ (ਵਰਖਾ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦੀ) ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਜਿਸ ਵਡ-ਭਾਗੀ ਨੂੰ) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
(ਉਸ ਦੀ ਦਰਸਨ ਦੀ) ਸਾਰੀ ਤ੍ਰੇਹ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।੧। ਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਸੱਜਣ! ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ (ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ) ਹਨ,
ਮੈਂ (ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ) ਕਿਸੇ ਵਰਗੀ ਭੀ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਇਕ ਤੋਂ ਇਕ ਸੋਹਣੀਆਂ (ਸੋਹਣੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀਆਂ) ਹਨ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਾਂ?
ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ (ਭੀ) ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭੀ ਕਦੇ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਾਂ । (ਹੇ ਗੁਰੂ!) ਜਿਸ ਨੇ (ਹੀ)
ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ—ਹੇ ਸੋਹਾਗ ਵਾਲੀਏ!
ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ । ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ।੨।ਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਸੱਜਣ! (ਜਿਸ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ) ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ
ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ) ਕੋਈ ਮੁਥਾਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ । ਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਸੱਜਣ! ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ,
ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੀ ਉਸ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾ । ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ (ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ) ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਜਿਸ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਹਨ (ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) । (ਹੇ ਸਖੀ!) ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ (ਮੇਰੀ ਭੀ) ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ,
ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ । ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—) ਉਹੀ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ (ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ)
ਖਸਮ-ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ।੩।ਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਸੱਜਣ! ਜੇਹੜੀ ਸੁੱਖਣਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸੁੱਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਉਹ (ਸੁੱਖਣਾ) ਮੈਂ ਪਾ ਲਈ ਹੈ (ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ) ।
ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ (ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ) ਲੱਭਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਾਂ ਉਹ (ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ) ਆ ਵੱਸਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਸਦਾ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ (ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵੱਸਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ) ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਸੱਜਣ! ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ (ਉਸ ਨਾਲ) ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
(ਗੁਰੂ ਨੇ) ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਆਸ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਜੇਹੜੀ ਸੁੱਖਣਾ
ਮੈਂ (ਸਦਾ) ਸੁੱਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ (ਸੁੱਖਣਾ) ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ।੪।
(ਅੰਗ ੭੦੩)
੧੫ ਅਗਸ੍ਤ ੨੦੧੮
जैतसरी महला ५ छँत घरु १
ੴ सतिगुर प्रसादि ॥
सलोक ॥ दरसन पिआसी दिनसु राति चितवउ अनदिनु नीत ॥ खोलि कपट गुरि मेलीआ नानक हरि सँगि मीत ॥ १ ॥ छँत ॥
 सुणि यार हमारे सजण इक करउ बेनँतीआ ॥ तिसु मोहन लाल पिआरे हउ फिरउ खोजँतीआ ॥
 तिसु दसि पिआरे सिरु धरी उतारे इक भोरी दरसनु दीजै ॥ नैन हमारे प्रिअ रँग रँगारे इकु तिलु भी ना धीरीजै ॥
 प्रभ सिउ मनु लीना जिउ जल मीना चात्रिक जिवै तिसँतीआ ॥ जन नानक गुरु पूरा पाइआ सगली तिखा बुझँतीआ ॥ १ ॥
 यार वे प्रिअ हभे सखीआ मू कही न जेहीआ ॥ यार वे हिक डूँ हिक चाड़ै हउ किसु चितेहीआ ॥
 हिक दूँ हिकि चाड़े अनिक पिआरे नित करदे भोग बिलासा ॥ तिना देखि मनि चाउ उठँदा हउ कदि पाई गुणतासा ॥
 जिनी मैडा लालु रीझाइआ हउ तिसु आगै मनु डेंहीआ ॥ नानकु कहै सुणि बिनउ सुहागणि मू दसि डिखा पिरु केहीआ ॥ २ ॥
 यार वे पिरु आपण भाणा किछु नीसी छँदा ॥ यार वे तै राविआ लालनु मू दसि दसँदा ॥
 लालनु तै पाइआ आपु गवाइआ जै धन भाग मथाणे ॥ बांह पकड़ि ठाकुरि हउ घिधी गुण अवगण न पछाणे ॥
 गुण हारु तै पाइआ रँगु लालु बणाइआ तिसु हभो किछु सुहँदा ॥ जन नानक धँनि सुहागणि साई जिसु सँगि भतारु वसँदा ॥ ३ ॥
 यार वे नित सुख सुखेदी सा मै पाई ॥ वरु लोड़ीदा आइआ वजी वाधाई ॥ महा मँगलु रहसु थीआ पिरु दइआलु सद नव रँगीआ ॥
 वड भागि पाइआ गुरि मिलाइआ साध कै सतसँगीआ ॥ आसा मनसा सगल पूरी प्रिअ अँकि अँकु मिलाई ॥
 बिनवँति नानकु सुख सुखेदी सा मै गुर मिलि पाई॥४॥१॥     
(अँग ७०३)

[विआखिआ]
जैतसरी महला ५ छँत घरु १
ੴ सतिगुर प्रसादि ॥
मैनूँ मित्तर प्रभू दे दरसन दी तांघ लग्गी होई है, मैं दिन रात हर वेले सदा ही, (उस दा दरसन ही) चितारदी रहिँदी हां ।
हे नानक! (आख) गुरू ने (मेरे) माइआ दे मोह दे छौड़ कट्ट के मैनूँ मित्तर हरी नाल मिला दित्ता है ।१। छँत!
हे मेरे सतसँगी मित्तर! हे मेरे सज्जण! मैं (तेरे अग्गे) इक अरज़ोई करदी हां! मैं उस मन नूँ मोह लैण वाले पिआरे लाल नूँ लभ्भदी फिरदी हां ।
(हे मित्तर!) मैनूँ उस पिआरे दी दस्स पा, मैं (उस दे अग्गे आपणा) सिर लाह के रख्ख दिआंगी (ते आखांगी—हे पिआरे!)
रता भर समे लई ही मैनूँ दरसन देह (हे गुरू!) मेरीआं अख्खां पिआरे दे प्रेम-रँग नाल रँगीआं गईआं हन, (उस दे दरसन तों बिना मैनूँ)
रता जितने समे लई भी चैन नहीं आउंदा । मेरा मन प्रभू नाल मसत है जिवें पाणी दी मछ्छी (पाणी विच मसत रहिँदी है),
जिवें पपीहे नूँ (वरखा दी बूँद दी) पिआस लग्गी रहिँदी है । हे दास नानक! (आख—जिस वड-भागी नूँ) पूरा गुरू मिल पैंदा है
(उस दी दरसन दी) सारी त्रेह बुझ्झ जांदी है ।१। हे सतसँगी सज्जण! सारीआं सहेलीआं पिआरे प्रभू दीआं (इसत्रीआं) हन,
मैं (इहनां विचों) किसे वरगी भी नहीं । इह इक तों इक सोहणीआं (सोहणे आतमक जीवन वालीआं) हन, मैं किस गिणती विच हां?
प्रभू नाल अनेकां ही पिआर करन वाले हन, इक दूजे तों सोहणे जीवन वाले हन, सदा प्रभू नाल आतमक मिलाप दा आनँद माणदे हन ।
इहनां नूँ वेख के मेरे मन विच (भी) चाउ पैदा हुँदा है कि मैं भी कदे उस गुणां दे ख़ज़ाने प्रभू नूँ मिल सकां । (हे गुरू!) जिस ने (ही)
मेरे पिआरे हरी नूँ प्रसँन कर लिआ है, मैं उस अग्गे आपणा मन भेटा करन नूँ तिआर हां । नानक आखदा है—हे सोहाग वालीए!
मेरी बेनती सुण । मैनूँ दस्स, मैं वेखां, प्रभू-पती किहो जिहा है ।२।हे सतसँगी सज्जण! (जिस जीव-इसत्री नूँ) आपणा प्रभू-पती
पिआरा लग्गण लग्ग पैंदा है (उस नूँ किसे दी) कोई मुथाजी नहीं रहि जांदी । हे सतसँगी सज्जण! तूँ सोहणे प्रभू दा मिलाप हासल कर लिआ है,
मैं पुछ्छदा हां, मैनूँ भी उस दी दस्स पा । तूँ सोहणे लाल नूँ लभ्भ लिआ है, ते (आपणे अँदरों) आपा-भाव दूर कर लिआ है ।
जिस जीव-इसत्री दे मथ्थे दे भाग जागदे हन (उस नूँ मिलाप हुँदा है) । (हे सखी!) मालक-प्रभू ने (मेरी भी) बांह फड़ के मैनूँ आपणी बणा लिआ है,
मेरा कोई गुण औगुण उस ने नहीं परखिआ । हे दास नानक! (आख—) उही जीव-इसत्री भागां वाली है, जिस दे नाल (जिस दे हिरदे विच)
खसम-प्रभू वस्सदा है ।३।हे सतसँगी सज्जण! जेहड़ी सुख्खणा मैं सदा सुख्खदी रहिँदी सां, उह (सुख्खणा) मैं पा लई है (मेरी उह मुराद पूरी हो गई है) ।
जिस प्रभू-पती नूँ मैं (चिरां तों) लभ्भदी आ रही सां उह (मेरे हिरदे विच) आ वस्सिआ है, हुण मेरे अँदर आतमक उतशाह दे वाजे वज्ज रहे हन ।
सदा नवें प्रेम-रँग वाला ते दइआ दा सोमा प्रभू-पती (मेरे अँदर आ वस्सिआ है, हुण मेरे अँदर) बड़ा आनँद ते उतशाह बण रिहा है ।
हे सतसँगी सज्जण! वड्डी किसमत नाल उह प्रभू-पती मैनूँ लभ्भा है, गुरू ने मैनूँ साध सँगति विच (उस नाल) मिला दित्ता है ।
(गुरू ने) मेरा आपा पिआरे दे अँक विच मिला दित्ता है, मेरी हरेक आस मुराद पूरी हो गई है । नानक बेनती करदा है—जेहड़ी सुख्खणा
मैं (सदा) सुख्खदी रहिँदी सां, गुरू नूँ मिल के उह (सुख्खणा) मैं हासल कर लई है ।४।              
 
(अँग ७०३)
१५ अगस्त २०१८
jÿŧsrï mhLa 5 ċɳŧ ġru 1
ੴ sŧigur pɹsaɗi .
sLok . ɗrsn piÄsï ɗinsu raŧi ciŧvŪ Ȧnɗinu nïŧ . ķoLi kpt guri myLïÄ nank hri sɳgi mïŧ . 1 . ċɳŧ .
 suņi ȳar hmary sjņ Ėk krŪ bynɳŧïÄ . ŧisu mohn LaL piÄry hŪ firŪ ķojɳŧïÄ .
 ŧisu ɗsi piÄry siru đrï Ūŧary Ėk ßorï ɗrsnu ɗïjÿ . nÿn hmary pɹiȦ rɳg rɳgary Ėku ŧiLu ßï na đïrïjÿ .
 pɹß siŪ mnu Lïna jiŪ jL mïna caŧɹik jivÿ ŧisɳŧïÄ . jn nank guru püra paĖÄ sgLï ŧiķa buʝɳŧïÄ . 1 .
 ȳar vy pɹiȦ hßy sķïÄ mü khï n jyhïÄ . ȳar vy hik düɳ hik caŗÿ hŪ kisu ciŧyhïÄ .
 hik ɗüɳ hiki caŗy Ȧnik piÄry niŧ krɗy ßog biLasa . ŧina ɗyķi mni caŪ Ūţɳɗa hŪ kɗi paË guņŧasa .
 jinï mÿda LaLu rïʝaĖÄ hŪ ŧisu Ägÿ mnu dyɲhïÄ . nanku khÿ suņi binŪ suhagņi mü ɗsi diķa piru kyhïÄ . 2 .
 ȳar vy piru Äpņ ßaņa kiċu nïsï ċɳɗa . ȳar vy ŧÿ raviÄ LaLnu mü ɗsi ɗsɳɗa .
 LaLnu ŧÿ paĖÄ Äpu gvaĖÄ jÿ đn ßag mȶaņy . baɲh pkŗi ţakuri hŪ ġiđï guņ Ȧvgņ n pċaņy .
 guņ haru ŧÿ paĖÄ rɳgu LaLu bņaĖÄ ŧisu hßo kiċu suhɳɗa . jn nank đɳni suhagņi saË jisu sɳgi ßŧaru vsɳɗa . 3 .
 ȳar vy niŧ suķ suķyɗï sa mÿ paË . vru Loŗïɗa ÄĖÄ vjï vađaË . mha mɳgLu rhsu ȶïÄ piru ɗĖÄLu sɗ nv rɳgïÄ .
 vd ßagi paĖÄ guri miLaĖÄ sađ kÿ sŧsɳgïÄ . Äsa mnsa sgL pürï pɹiȦ Ȧɳki Ȧɳku miLaË .
 binvɳŧi nanku suķ suķyɗï sa mÿ gur miLi paË.4.1.        
     
(Ȧɳg 703)

[viÄķiÄ]
jÿŧsrï mhLa 5 ċɳŧ ġru 1
ੴ sŧigur pɹsaɗi .
       
mÿnüɳ miƻŧr pɹßü ɗy ɗrsn ɗï ŧaɲġ Lƻgï hoË hÿ, mÿɲ ɗin raŧ hr vyLy sɗa hï, (Ūs ɗa ɗrsn hï) ciŧarɗï rhiɳɗï haɲ ,
hy nank! (Äķ) gurü ny (myry) maĖÄ ɗy moh ɗy ċöŗ kƻt ky mÿnüɳ miƻŧr hrï naL miLa ɗiƻŧa hÿ ,1, ċɳŧ!
hy myry sŧsɳgï miƻŧr! hy myry sƻjņ! mÿɲ (ŧyry Ȧƻgy) Ėk ȦrzoË krɗï haɲ! mÿɲ Ūs mn nüɳ moh Lÿņ vaLy piÄry LaL nüɳ Lƻßɗï firɗï haɲ ,
(hy miƻŧr!) mÿnüɳ Ūs piÄry ɗï ɗƻs pa, mÿɲ (Ūs ɗy Ȧƻgy Äpņa) sir Lah ky rƻķ ɗiÄɲgï (ŧy Äķaɲgï—hy piÄry!)
rŧa ßr smy LË hï mÿnüɳ ɗrsn ɗyh (hy gurü!) myrïÄɲ Ȧƻķaɲ piÄry ɗy pɹym-rɳg naL rɳgïÄɲ gËÄɲ hn, (Ūs ɗy ɗrsn ŧoɲ bina mÿnüɳ)
rŧa jiŧny smy LË ßï cÿn nhïɲ ÄŪɲɗa , myra mn pɹßü naL msŧ hÿ jivyɲ paņï ɗï mƻċï (paņï vic msŧ rhiɳɗï hÿ),
jivyɲ ppïhy nüɳ (vrķa ɗï büɳɗ ɗï) piÄs Lƻgï rhiɳɗï hÿ , hy ɗas nank! (Äķ—jis vd-ßagï nüɳ) püra gurü miL pÿɲɗa hÿ
(Ūs ɗï ɗrsn ɗï) sarï ŧɹyh buƻʝ jaɲɗï hÿ ,1, hy sŧsɳgï sƻjņ! sarïÄɲ shyLïÄɲ piÄry pɹßü ɗïÄɲ (ĖsŧɹïÄɲ) hn,
mÿɲ (Ėhnaɲ vicoɲ) kisy vrgï ßï nhïɲ , Ėh Ėk ŧoɲ Ėk sohņïÄɲ (sohņy Äŧmk jïvn vaLïÄɲ) hn, mÿɲ kis giņŧï vic haɲ?
pɹßü naL Ȧnykaɲ hï piÄr krn vaLy hn, Ėk ɗüjy ŧoɲ sohņy jïvn vaLy hn, sɗa pɹßü naL Äŧmk miLap ɗa Änɳɗ maņɗy hn ,
Ėhnaɲ nüɳ vyķ ky myry mn vic (ßï) caŪ pÿɗa huɳɗa hÿ ki mÿɲ ßï kɗy Ūs guņaɲ ɗy ᴥķzany pɹßü nüɳ miL skaɲ , (hy gurü!) jis ny (hï)
myry piÄry hrï nüɳ pɹsɳn kr LiÄ hÿ, mÿɲ Ūs Ȧƻgy Äpņa mn ßyta krn nüɳ ŧiÄr haɲ , nank Äķɗa hÿ—hy sohag vaLïÆ!
myrï bynŧï suņ , mÿnüɳ ɗƻs, mÿɲ vyķaɲ, pɹßü-pŧï kiho jiha hÿ ,2,hy sŧsɳgï sƻjņ! (jis jïv-Ėsŧɹï nüɳ) Äpņa pɹßü-pŧï
piÄra Lƻgņ Lƻg pÿɲɗa hÿ (Ūs nüɳ kisy ɗï) koË muȶajï nhïɲ rhi jaɲɗï , hy sŧsɳgï sƻjņ! ŧüɳ sohņy pɹßü ɗa miLap hasL kr LiÄ hÿ,
mÿɲ puƻċɗa haɲ, mÿnüɳ ßï Ūs ɗï ɗƻs pa , ŧüɳ sohņy LaL nüɳ Lƻß LiÄ hÿ, ŧy (Äpņy Ȧɳɗroɲ) Äpa-ßav ɗür kr LiÄ hÿ ,
jis jïv-Ėsŧɹï ɗy mƻȶy ɗy ßag jagɗy hn (Ūs nüɳ miLap huɳɗa hÿ) , (hy sķï!) maLk-pɹßü ny (myrï ßï) baɲh fŗ ky mÿnüɳ Äpņï bņa LiÄ hÿ,
myra koË guņ Ӑguņ Ūs ny nhïɲ prķiÄ , hy ɗas nank! (Äķ—) Ūhï jïv-Ėsŧɹï ßagaɲ vaLï hÿ, jis ɗy naL (jis ɗy hirɗy vic)
ķsm-pɹßü vƻsɗa hÿ ,3,hy sŧsɳgï sƻjņ! jyhŗï suƻķņa mÿɲ sɗa suƻķɗï rhiɳɗï saɲ, Ūh (suƻķņa) mÿɲ pa LË hÿ (myrï Ūh muraɗ pürï ho gË hÿ) ,
jis pɹßü-pŧï nüɳ mÿɲ (ciraɲ ŧoɲ) Lƻßɗï Ä rhï saɲ Ūh (myry hirɗy vic) Ä vƻsiÄ hÿ, huņ myry Ȧɳɗr Äŧmk Ūŧƨah ɗy vajy vƻj rhy hn ,
sɗa nvyɲ pɹym-rɳg vaLa ŧy ɗĖÄ ɗa soma pɹßü-pŧï (myry Ȧɳɗr Ä vƻsiÄ hÿ, huņ myry Ȧɳɗr) bŗa Änɳɗ ŧy Ūŧƨah bņ riha hÿ ,
hy sŧsɳgï sƻjņ! vƻdï kismŧ naL Ūh pɹßü-pŧï mÿnüɳ Lƻßa hÿ, gurü ny mÿnüɳ sađ sɳgŧi vic (Ūs naL) miLa ɗiƻŧa hÿ ,
(gurü ny) myra Äpa piÄry ɗy Ȧɳk vic miLa ɗiƻŧa hÿ, myrï hryk Äs muraɗ pürï ho gË hÿ , nank bynŧï krɗa hÿ—jyhŗï suƻķņa
mÿɲ (sɗa) suƻķɗï rhiɳɗï saɲ, gurü nüɳ miL ky Ūh (suƻķņa) mÿɲ hasL kr LË hÿ ,4,
     
(Ȧɳg 703)
15 Ȧgsǂ 2018
Jaitsree, Fifth Mehla, Chhant, First House:
ONE UNIVERSAL CREATOR GOD.
BY THE GRACE OF THE TRUE GURU:
Salok:
I am thirsty for the Blessed Vision of the Lord's Darshan, day and night;
I yearn for Him constantly, night and day.
Opening the door, O Nanak, the Guru has led me to meet with the Lord, my Friend. ||1||
Chhant:
Listen, O my intimate friend - I have just one prayer to make.
I have been wandering around, searching for that enticing, sweet Beloved.
Whoever leads me to my Beloved - I would cut off my head and offer it to him,
even if I were granted the Blessed Vision of His Darshan for just an instant.
My eyes are drenched with the Love of my Beloved; without Him,
I do not have even a moment's peace.
My mind is attached to the Lord, like the fish to the water,
and the rainbird, thirsty for the raindrops.
Servant Nanak has found the Perfect Guru; his thirst is totally quenched. ||1||
O intimate friend, my Beloved has all these loving companions;
I cannot compare to any of them.
O intimate friend, each of them is more beautiful than the others; who could consider me?
Each of them is more beautiful than the others;
countless are His lovers, constantly enjoying bliss with Him.
Beholding them, desire wells up in my mind; when will I obtain the Lord,
the treasure of virtue?
I dedicate my mind to those who please and attract my Beloved.
Says Nanak, hear my prayer, O happy soul-brides; tell me,
what does my Husband Lord look like? ||2||
O intimate friend, my Husband Lord does whatever He pleases; He is not dependent on 
O intimate friend, you have enjoyed your Beloved; please, tell me about Him.
They alone find their Beloved, who eradicate self-conceit;
such is the good destiny written on their foreheads.
Taking me by the arm, the Lord and Master has made me His own;
He has not considered my merits or demerits.
She, whom You have adorned with the necklace of virtue,
and dyed in the deep crimson color of His Love - everything looks beautiful on her.
O servant Nanak, blessed is that happy soul-bride, who dwells with her Husband Lord. ||3||
O intimate friend, I have found that peace which I sought.
My sought-after Husband Lord has come home, and now, congratulations are pouring in.
Great joy and happiness welled up, when my Husband Lord,
of ever-fresh beauty, showed mercy to me.
By great good fortune, I have found Him; the Guru has united me with Him,
through the Saadh Sangat, the True Congregation of the Holy.
My hopes and desires have all been fulfilled;
my Beloved Husband Lord has hugged me close in His embrace.
Prays Nanak, I have found that peace which I sought, meeting with the Guru. ||4||1||
     
15 August 2018

ਨੋਟ : ਇਹ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇ੍ਹਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋੲੀ ਰਿਸ਼੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥
© ੨੦੦੦-2013 ਓਪਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ । ਕੁਝ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ॥
ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗ੍ਗਰੀ ਆਮ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ-ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ-ਗੈਰ ਵਿਉਤਪਨ੍ਨ ੩.੦ ਬੇ ਤਬਦੀਲ ਆਗਿਆ ਪਤ੍ਤਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ॥ .