ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ॥
ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਹੁ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ ॥੧॥
ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਨ ਕਹੀਐ ॥
ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੋ ਅੰਤੁ ਨ ਕਿਨ ਹੀ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੋਟਿ ਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡਹੁ ਅਨਿਕ ਬਿਧੀ ਸਮਝਾਵਹੁ ॥
ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤਿ ਥੋਰੀ ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਦੁ ਰਖਾਵਹੁ ॥੨॥
ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸੁਹੇਲੇ ॥
ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ ॥੩॥੧੨॥
          (ਅੰਗ ੬੭੩)

[ਵਿਆਖਿਆ] ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ! ਕਿਸੇ ਭੀ ਪਾਸੋਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ । (ਮਨੁੱਖ ਦੀ) ਇਕ ਜੀਭ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੇਹੜਾ ਕੇਹੜਾ ਗੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ? ।੧।ਰਹਾਉ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਹੈਂ (ਜੀਵਨ-ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ), ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਹੈਂ । ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰ ਹੀ ਇਕ ਇਕ ਛਿਨ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਅਸੀ (ਤੇਰੇ) ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ (ਜੀਊਂਦੇ) ਹਾਂ ।੧। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ (ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤਿ) ਸਮਝਾਂਦਾ ਹੈਂ । ਅਸੀ ਜੀਵ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਥੋੜੀ ਹੈ ਹੋਛੀ ਹੈ । (ਫਿਰ ਭੀ) ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਉ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ।੨। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ) ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਅਸੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆਸਰੇ-ਪਰਨੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹੀ (ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ) ਆਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ । ਹੇ ਦਇਆਵਾਨ! ਹੇ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ-ਜੋਗੇ! ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਅਸੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਾਂ ।੩।੧੨। (ਅੰਗ ੬੭੩) ੧੮ ਨਵੰਬਰ ੨੦੧੮
                धनासरी महला ५ ॥
तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नाइक खसम हमारे ॥
निमख निमख तुम ही प्रतिपालहु हम बारिक तुमरे धारे ॥१॥
जिहवा एक कवन गुन कहीऐ ॥
बेसुमार बेअंत सुआमी तेरो अंतु न किन ही लहीऐ ॥१॥ रहाउ ॥
कोटि पराध हमारे खंडहु अनिक बिधी समझावहु ॥
हम अगिआन अलप मति थोरी तुम आपन बिरदु रखावहु ॥२॥
तुमरी सरणि तुमारी आसा तुम ही सजन सुहेले ॥
राखहु राखनहार दइआला नानक घर के गोले ॥३॥१२॥
                    (६७३)


धनासरी महला ५ ॥ हे अणगिणत गुणां दे मालक! हे बेअँत मालक-प्रभू! किसे भी पासों तेरे गुणां दा अँत नहीं लभ्भिआ जा सकिआ । (मनुख्ख दी) इक जीभ नाल तेरा केहड़ा केहड़ा गुण दस्सिआ जाए? ।१।रहाउ। हे प्रभू! तूँ सभ दातां देण वाला हैं, तूँ मालक हैं, तूँ सभनां नूँ पालण वाला हैं, तूँ साडा आगू हैं (जीवन-अगवाई देण वाला हैं), तूँ साडा खसम हैं । हे प्रभू! तूँ ही इक इक छिन साडी पालणा करदा हैं, असी (तेरे) बच्चे तेरे आसरे (जीऊंदे) हां ।१। हे प्रभू! तूँ साडे क्रोड़ां अपराध नास करदा हैं, तूँ सानूँ अनेकां तरीकिआं नाल (जीवन-जुगति) समझांदा हैं । असी जीव आतमक जीवन दी सूझ तों सख्खणे हां, साडी अकल थोड़ी है होछी है । (फिर भी) तूँ आपणा मुढ्ढ-कदीमां दा पिआर वाला सुभाउ काइम रख्खदा हैं ।२। हे नानक! (आख) हे प्रभू! असी तेरे ही आसरे-परने हां, सानूँ तेरी ही (सहाइता दी) आस है, तूँ ही साडा सज्जण हैं, तूँ ही सानूँ सुख देण वाला हैं । हे दइआवान! हे सभ दी रख्खिआ करन-जोगे! साडी रख्खिआ कर, असी तेरे घर दे ग़ुलाम हां ।३।१२। (अँग ६७३) १८ नवंबर २०१८
         đnasrï mhLa 5 .
ŧum ɗaŧy ţakur pɹŧipaLk naĖk ķsm hmary .
nimķ nimķ ŧum hï pɹŧipaLhu hm barik ŧumry đary .1.
jihva Æk kvn gun khïǢ .
bysumar byȦɳŧ suÄmï ŧyro Ȧɳŧu n kin hï LhïǢ .1. rhaŮ .
koti prađ hmary ķɳdhu Ȧnik biđï smʝavhu .
hm ȦgiÄn ȦLp mŧi ȶorï ŧum Äpn birɗu rķavhu .2.
ŧumrï srņi ŧumarï Äsa ŧum hï sjn suhyLy .
raķhu raķnhar ɗĖÄLa nank ġr ky goLy .3.12.
           (Ȧɳg 673)


[viÄķiÄ] đnasrï mhLa 5 . hy Ȧņgiņŧ guņaɲ ɗy maLk! hy byȦɳŧ maLk-pɹßü! kisy ßï pasoɲ ŧyry guņaɲ ɗa Ȧɳŧ nhïɲ LƻßiÄ ja skiÄ , (mnuƻķ ɗï) Ėk jïß naL ŧyra kyhŗa kyhŗa guņ ɗƻsiÄ jaÆ? ,1,rhaŮ, hy pɹßü! ŧüɳ sß ɗaŧaɲ ɗyņ vaLa hÿɲ, ŧüɳ maLk hÿɲ, ŧüɳ sßnaɲ nüɳ paLņ vaLa hÿɲ, ŧüɳ sada Ägü hÿɲ (jïvn-ȦgvaË ɗyņ vaLa hÿɲ), ŧüɳ sada ķsm hÿɲ , hy pɹßü! ŧüɳ hï Ėk Ėk ċin sadï paLņa krɗa hÿɲ, Ȧsï (ŧyry) bƻcy ŧyry Äsry (jïÜɲɗy) haɲ ,1, hy pɹßü! ŧüɳ sady kɹoŗaɲ Ȧprađ nas krɗa hÿɲ, ŧüɳ sanüɳ Ȧnykaɲ ŧrïkiÄɲ naL (jïvn-jugŧi) smʝaɲɗa hÿɲ , Ȧsï jïv Äŧmk jïvn ɗï süʝ ŧoɲ sƻķņy haɲ, sadï ȦkL ȶoŗï hÿ hoċï hÿ , (fir ßï) ŧüɳ Äpņa muƻȡ-kɗïmaɲ ɗa piÄr vaLa sußaŮ kaĖm rƻķɗa hÿɲ ,2, hy nank! (Äķ) hy pɹßü! Ȧsï ŧyry hï Äsry-prny haɲ, sanüɳ ŧyrï hï (shaĖŧa ɗï) Äs hÿ, ŧüɳ hï sada sƻjņ hÿɲ, ŧüɳ hï sanüɳ suķ ɗyņ vaLa hÿɲ , hy ɗĖÄvan! hy sß ɗï rƻķiÄ krn-jogy! sadï rƻķiÄ kr, Ȧsï ŧyry ġr ɗy guLam haɲ ,3,12, (Ȧɳg 673) 18 nvɳbr 2018
          Dhanaasaree, Fifth Mehl:
You are the Giver, O Lord,
O Cherisher, my Master, my Husband Lord.
Each and every moment,
You cherish and nurture me; I am Your child,
and I rely upon You alone.|| 1||
I have only one tongue which of Your
Glorious Virtues can I describe?
Unlimited, infinite Lord and Master
- no one knows Your limits.||Pause||
You destroy millions of my sins,
and teach me in so many ways.
I am so ignorant - I understand nothing at all.
Please honor Your innate nature, and save me!||2||
I seek Your Sanctuary You are my only hope.
You are my companion, and my best friend.
Save me, O Merciful Saviour Lord;
Nanak is the slave of Your home.||3||12||

              (Part 673)

18 November 2018  
     

ਨੋਟ : ਇਹ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇ੍ਹਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋੲੀ ਰਿਸ਼੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥
© ੨੦੦੦-2013 ਓਪਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ । ਕੁਝ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ॥
ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗ੍ਗਰੀ ਆਮ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ-ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ-ਗੈਰ ਵਿਉਤਪਨ੍ਨ ੩.੦ ਬੇ ਤਬਦੀਲ ਆਗਿਆ ਪਤ੍ਤਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ॥ .