ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ
ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਜੀਉ ਡਰਤੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈ ਸਿਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥ ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਣੁ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ ॥੧॥
ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸੇਵੀਐ ਅੰਤਿ ਛਡਾਏ ਸੋਇ ॥ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਮੇਰੀ ਕਾਮਣੀ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਾ ਹੋਇ ॥੨॥
ਦਇਆਲ ਤੇਰੈ ਨਾਮਿ ਤਰਾ ॥ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੈ ਜਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਰਬੰ ਸਾਚਾ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ ਤਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ॥੩॥
ਤੁਧੁ ਬਾਝੁ ਪਿਆਰੇ ਕੇਵ ਰਹਾ ॥ ਸਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇਹਿ ਜਿਤੁ ਨਾਮਿ ਤੇਰੇ ਲਾਗਿ ਰਹਾਂ ॥
ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਜਿਸੁ ਆਗੈ ਪਿਆਰੇ ਜਾਇ ਕਹਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬੁ ਆਪਣਾ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਚੰਉ ਕੋਇ ॥ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਇ ॥੪॥
ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੪॥੧॥ 
      
(ਅੰਗ ੬੬੦)

[ਵਿਆਖਿਆ]
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ
ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
                                 
(ਜਗਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ) ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਕੰਬਦੀ ਹੈ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਚਾਣ ਵਾਲਾ ਦਿੱਸਦਾ ਨਹੀਂ) ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਾਂ ।
(ਸੋ। ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ) ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ।
ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ।੧। (ਫਿਰ ਉਹ) ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਸਦਾ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
(ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਤਰਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਦੇ ਅੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਵਿਚ) ਨਿੱਤ ਇਉਂ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ।੧।ਰਹਾਉ।
ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ! ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ) ਆਖ਼ਰ ਉਹੀ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਹੇ ਜਿੰਦੇ! ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ (ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆਂ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚੋਂ) ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ।੨।
ਹੇ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭੂ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ (ਮੇਹਰ ਕਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ। ਤਾ ਕਿ) ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ
(ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚੋਂ) ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਾਂ ।੧।ਰਹਾਉ। ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਜਿਸ ਜੀਵ ਉਤੇ ਉਹ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।੩।
ਹੇ ਪਿਆਰੇ (ਪ੍ਰਭੂ!) ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਦਾਤਿ ਦੇਹ।
ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾਂ । ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਸ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰ ਸਕਾਂ ।੧।ਰਹਾਉ। (ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਗਰ ਵਿਚੋਂ ਤਰਨ ਲਈ)
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ।
ਨਾਨਕ (ਆਪਣੇ) ਉਸ (ਮਾਲਿਕ) ਦਾ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿਨ ਖਿਨ ਸਦਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।੪।
ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ।੧।ਰਹਾਉ।
(ਅੰਗ ੬੬੦)
੧੮ ਮਾਰ੍ਚ ੨੦੧੮
धनासरी महला १ घरु १ चउपदे
ੴ सति नामु करता पुरखु निरभउ निरवैरु अकाल मूरति अजूनी सैभं गुर प्रसादि ॥
 
जीउ डरतु है आपणा कै सिउ करी पुकार ॥ दूख विसारणु सेविआ सदा सदा दातारु ॥१॥
साहिबु मेरा नीत नवा सदा सदा दातारु ॥१॥ रहाउ ॥
अनदिनु साहिबु सेवीऐ अंति छडाए सोइ ॥ सुणि सुणि मेरी कामणी पारि उतारा होइ ॥२॥
दइआल तेरै नामि तरा ॥ सद कुरबाणै जाउ ॥१॥ रहाउ ॥
सरबं साचा एकु है दूजा नाही कोइ ॥ ता की सेवा सो करे जा कउ नदरि करे ॥३॥
तुधु बाझु पिआरे केव रहा ॥ सा वडिआई देहि जितु नामि तेरे लागि रहां ॥
दूजा नाही कोइ जिसु आगै पिआरे जाइ कहा ॥१॥ रहाउ ॥
सेवी साहिबु आपणा अवरु न जाचंउ कोइ ॥ नानकु ता का दासु है बिंद बिंद चुख चुख होइ ॥४॥
साहिब तेरे नाम विटहु बिंद बिंद चुख चुख होइ ॥१॥ रहाउ ॥४॥१॥
(अंग ६६०)

[विआखिआ]
धनासरी महला १ घरु १ चउपदे
ੴ सति नामु करता पुरखु निरभउ निरवैरु अकाल मूरति अजूनी सैभं गुर प्रसादि ॥
(जगत दुख्खां दा समुँदर है, इहनां दुख्खां नूँ वेख के) मेरी जिँद कँबदी है
परमातमा तों बिना होर कोई बचाण वाला दिस्सदा नहीं) जिस दे पास मैं मिँनतां करां ।
(सो, होर आसरे छड्ड के) मैं दुख्खां दे नास करन वाले प्रभू नूँ ही सिमरदा हां,
उह सदा ही बख़शशां करन वाला है ।१। (फिर उह) मेरा मालिक सदा ही बख़शशां तां करदा रहिँदा है
(पर उह मेरे नित्त दे तरले सुण के कदे अक्कदा नहीं, बख़शशां विच) नित्त इउं है
जिवें पहिली वारी ही बख़शश करन लग्गा है ।१।रहाउ।
हे मेरी जिँदे! हर रोज़ उस मालिक नूँ याद करना चाहीदा है (दुख्खां विचों) आख़र उही बचांदा है ।
हे जिँदे! धिआन नाल सुण (उस मालिक दा आसरा लिआं ही दुख्खां दे समुँदर विचों) पार लँघ सकीदा है ।२।
हे दिआल प्रभू! मैं तैथों सदा सदके जांदा हां (मेहर कर, आपणा नाम देह, ता कि) तेरे नाम दी राहीं मैं
(दुख्खां दे इस समुँदर विचों) पार लँघ सकां ।१।रहाउ। सदा काइम रहिण वाला परमातमा ही सभ थाईं मौजूद है,
उस तों बिना होर कोई नहीं । जिस जीव उते उह मेहर दी निगाह करदा है, उह उस दा सिमरन करदा है ।३।
हे पिआरे (प्रभू!) तेरी याद तों बिना मैं विआकुल हो जांदा हां । मैनूँ कोई उह वड्डी दाति देह,
जिस दा सदका मैं तेरे नाम विच जुड़िआ रहां । हे पिआरे! तैथों बिना होर ऐसा कोई नहीं है,
जिस पास जा के मैं इह अरज़ोई कर सकां ।१।रहाउ। (दुख्खां दे इस सागर विचों तरन लई)
मैं आपणे मालिक प्रभू नूँ ही याद करदा हां, किसे होर पासों मैं इह मँग नहीं मँगदा ।
नानक (आपणे) उस (मालिक) दा ही सेवक है, उस मालिक तों ही खिन खिन सदके हुँदा है ।४।
हे मेरे मालिक! मैं तेरे नाम तों खिन खिन कुरबान जांदा हां ।१।रहाउ।
 
(अंग ६६०)
१८ मार्च २०१८
đnasrï mhLa 1 ġru 1 cŮpɗy
ੴ sŧinamu krŧa purķu nirßŮ nirvÿru ȦkaL mürŧi Ȧjünï sÿßɳ gur pɹsaɗi .
 
jïŮ drŧu hÿ Äpņa kÿ siŮ krï pukar.ɗüķ visarņu syviÄ sɗa sɗa ɗaŧaru.1.
sahibu myra nïŧ nva sɗa sɗa ɗaŧaru.1.rhaŮ .
Ȧnɗinu sahibu syvïǢ Ȧɳŧi ċdaÆ soĖ . suņi suņi myrï kamņï pari Ůŧara hoĖ.2.
ɗĖÄL ŧyrÿ nami ŧra . sɗ kurbaņÿ jaŮ .1. rhaŮ .
srbɳ saca Æku hÿ ɗüja nahï koĖ . ŧa kï syva so kry ja kŮ nɗri kry.3.
ŧuđu baʝu piÄry kyv rha . sa vdiÄË ɗyhi jiŧu nami ŧyry Lagi rhaɲ .
ɗüja nahï koĖ jisu Ägÿ piÄry jaĖ kha .1. rhaŮ .
syvï sahibu Äpņa Ȧvru n jacɳŮ koĖ.nanku ŧa ka ɗasu hÿ biɳɗ biɳɗ cuķ cuķ hoĖ.4.
sahib ŧyry nam vithu biɳɗ biɳɗ cuķ cuķ hoĖ.1.rhaŮ.4.1.
     
(Ȧɳg 660)

[viÄķiÄ]
đnasrï mhLa 1 ġru 1 cŮpɗy
ੴ sŧinamu krŧa purķu nirßŮ nirvÿru ȦkaL mürŧi Ȧjünï sÿßɳ gur pɹsaɗi .
       
(jgŧ ɗuƻķaɲ ɗa smuɳɗr hÿ, Ėhnaɲ ɗuƻķaɲ nüɳ vyķ ky) myrï jiɳɗ kɳbɗï hÿ
prmaŧma ŧoɲ bina hor koË bcaņ vaLa ɗiƻsɗa nhïɲ) jis ɗy pas mÿɲ miɳnŧaɲ kraɲ ,
(so, hor Äsry ċƻd ky) mÿɲ ɗuƻķaɲ ɗy nas krn vaLy pɹßü nüɳ hï simrɗa haɲ,
Ůh sɗa hï bķƨƨaɲ krn vaLa hÿ ,1, (fir Ůh) myra maLik sɗa hï bķƨƨaɲ ŧaɲ krɗa rhiɳɗa hÿ
(pr Ůh myry niƻŧ ɗy ŧrLy suņ ky kɗy Ȧƻkɗa nhïɲ, bķƨƨaɲ vic) niƻŧ ĖŮɲ hÿ
jivyɲ phiLï varï hï bķƨƨ krn Lƻga hÿ ,1,rhaŮ,
hy myrï jiɳɗy! hr roz Ůs maLik nüɳ ȳaɗ krna cahïɗa hÿ (ɗuƻķaɲ vicoɲ) Äķr Ůhï bcaɲɗa hÿ ,
hy jiɳɗy! điÄn naL suņ (Ůs maLik ɗa Äsra LiÄɲ hï ɗuƻķaɲ ɗy smuɳɗr vicoɲ) par Lɳġ skïɗa hÿ ,2,
hy ɗiÄL pɹßü! mÿɲ ŧÿȶoɲ sɗa sɗky jaɲɗa haɲ (myhr kr, Äpņa nam ɗyh, ŧa ki) ŧyry nam ɗï rahïɲ mÿɲ
(ɗuƻķaɲ ɗy Ės smuɳɗr vicoɲ) par Lɳġ skaɲ ,1,rhaŮ, sɗa kaĖm rhiņ vaLa prmaŧma hï sß ȶaËɲ möjüɗ hÿ,
Ůs ŧoɲ bina hor koË nhïɲ , jis jïv Ůŧy Ůh myhr ɗï nigah krɗa hÿ, Ůh Ůs ɗa simrn krɗa hÿ ,3,
hy piÄry (pɹßü!) ŧyrï ȳaɗ ŧoɲ bina mÿɲ viÄkuL ho jaɲɗa haɲ , mÿnüɳ koË Ůh vƻdï ɗaŧi ɗyh,
jis ɗa sɗka mÿɲ ŧyry nam vic juŗiÄ rhaɲ , hy piÄry! ŧÿȶoɲ bina hor Ǣsa koË nhïɲ hÿ,
jis pas ja ky mÿɲ Ėh ȦrzoË kr skaɲ ,1,rhaŮ, (ɗuƻķaɲ ɗy Ės sagr vicoɲ ŧrn LË)
mÿɲ Äpņy maLik pɹßü nüɳ hï ȳaɗ krɗa haɲ, kisy hor pasoɲ mÿɲ Ėh mɳg nhïɲ mɳgɗa ,
nank (Äpņy) Ůs (maLik) ɗa hï syvk hÿ, Ůs maLik ŧoɲ hï ķin ķin sɗky huɳɗa hÿ ,4,
hy myry maLik! mÿɲ ŧyry nam ŧoɲ ķin ķin kurban jaɲɗa haɲ ,1,rhaŮ,
     
(Ȧɳg 660)
18 marɔ 2018
Dhanaasaree, First Mehl, First House, Chau-Padas:
One Universal Creator God. Truth Is The Name.
Creative Being Personified. No Fear. No Hatred.
Image Of The Undying. Beyond Birth.
Self-Existent. By Guru's Grace:
My soul is afraid; to whom should I complain?
I serve Him, who makes me forget my pains;
He is the Giver, forever and ever. ||1||
My Lord and Master is forever new;
He is the Giver, forever and ever. ||1||Pause||
Night and day, I serve my Lord and Master;
He shall save me in the end.
Hearing and listening,
O my dear sister, I have crossed over. ||2||
O Merciful Lord, Your Name carries me across.
I am forever a sacrifice to You. ||1||Pause||
In all the world, there is only the One True Lord;
there is no other at all.
He alone serves the Lord,
upon whom the Lord casts His Glance of Grace. ||3||
Without You, O Beloved, how could I even live?
Bless me with such greatness,
that I may remain attached to Your Name.
There is no other, O Beloved,
to whom I can go and speak. ||1||Pause||
I serve my Lord and Master; I ask for no other.
Nanak is His slave; moment by moment,
bit by bit, he is a sacrifice to Him. ||4||
O Lord Master, I am a sacrifice to Your Name,
moment by moment, bit by bit. ||1||Pause||4||1||
     
(Part 660)
18 March 2018

ਨੋਟ : ਇਹ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇ੍ਹਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋੲੀ ਰਿਸ਼੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥
© ੨੦੦੦-2013 ਓਪਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ । ਕੁਝ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ॥
ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗ੍ਗਰੀ ਆਮ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ-ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ-ਗੈਰ ਵਿਉਤਪਨ੍ਨ ੩.੦ ਬੇ ਤਬਦੀਲ ਆਗਿਆ ਪਤ੍ਤਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ॥ .